Akara Channel [อัครชาแนล]

ช่องของอัคร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

1 min read

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ การพัฒนาที่ยั่งยืน 
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
สอนออนไลน์ อาจารย์ อัครเดช สังสมศักดิ์

00:00 intro
00:51 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01:29 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01:44 ความพอประมาณ
02:22 ความมีเหตุผล
03:13 มีภูมิคุ้มกัน
04:43 เงื่อนไขความรู้
05:19 เงื่อนไขคุณธรรม
06:38 การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
10:54 ทฤษฎีใหม่
12:48 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13:24 น้ำมันไบโอดีเซล 

 8,565 total views,  46 views today