วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ระบบทางเทคโนโลยี

05 ก.พ. 2021
1764

ระบบทางเทคโนโลยี | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
สอนออนไลน์ อาจารย์ อัครเดช สังสมศักดิ์


00:00 intro
00:12 ระบบ (System)
00:30 ระบบทางเทคโนโลยี (Technology System)
00:58 องค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยี
01:22 ตัวป้อน (Input)
02:15 กระบวนการเทคโนโลยี (Technology Process)
03:38 ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resource)
05:02 ผลผลิต (Output)
05:19 ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
06:08 สรุป