วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

18 ม.ค. 2021
1205
Previous
Next

การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
#การพัฒนาที่ยั่งยืน #SDGs #AkaraTutor
สอนออนไลน์ อาจารย์ อัครเดช สังสมศักดิ์

00:00 intro
00:50 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
02:55 1. ขจัดความยากจน : No Poverty
04:39 2. ขจัดความหิวโหย : Zero Hunger
06:15 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : Good Health and Well Being
07:44 4. การศึกษาที่เท่าเทียม : Quality Education
09:23 5. ความเท่าเทียมทางเพศ : Gender Equality
11:17 6. การจัดการน้ำและสุขาภิบาล : Clean Water and Sanitation
12:27 7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ : Affordable and Clean Energy
13:32 8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : Decent Work and Economic Growth
15:40 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน : Industry, Innovation and Infrastructure
17:46 10. ลดความเลื่อมล้ำ : Reduced Inequality
19:12 11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน : Sustainable Cities and Communities
21:05 12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน : Responsible Consumption and Production
22:02 13. รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : Climate Actio
23:16 14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล : Life Below Water
24:52 15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก : Life on Land
26:02 16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก : Peace Justice and Strong Institutions
27:20 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships for the Goals
28:15 สรุป
เอกสารประกอบการสอน ดาวน์โหลดด้านล่าง