วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

สอนใช้ Keynote แบบม้วนเดียวจบ กับเมาส์ บน iPadOS 13.4 | Akara Tips

13 เม.ย. 2020
2407
https://youtu.be/qC2GLJnAbGY

สอนใช้ Keynote แบบม้วนเดียวจบ กับเมาส์ บน iPadOS 13.4
Akara Tips

1.38 การเลือก template ของ keynote
1.52 แนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม
2.15 การเลือกขนาดสไลด์ ให้เข้ากับอุปกรณ์ในการนำเสนอ
3.17 การเปลี่ยนรูปแบบของ template
3.39 การเพิ่มสไลด์
3.50 การสลับตำแหน่งสไลด์
4.15 การลบสไลด์
4.26 การคัดลอกสไลด์
4.51 การเปลี่ยนรูปภาพของ template
5.06 การจัดการข้อความบนสได์
5.29 การย้ายตำแหน่งข้อความ
5.44 การเปลี่ยนรูปแบบวัตถุต่างๆบนสไลด์
9.24 การทำเส้นขอบให้กับข้อความ
10.08 การจัดการลักษณะของวัตถุ
11.41 การจัดการลำดับของวัตถุ หรือการจัดเรียง
12.44 การล๊อค (lock) วัตถุ
13.10 การแทรกวัตถุอื่นๆ
13.49 การแทรกข้อความ และรูปร่าง
14.32 การแทรกรูปภาพ
15.08 การตัดพื้นหลังรูปภาพ ด้วยอัลฟาแบบด่วน
15.36 การกำหนดลักษณะของรูปภาพ
18.54 การกำหนดมุมมองสไลด์
19.09 การลักษณะเปลี่ยนผ่านและฉาก หรือการทำภาพเคลื่อนไหว
20.22 การกำหนดลำดับฉาก
25.19 การ transition หรือการกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์
26.44 การส่งออกสไลด์ (Export)
27.08 การส่งออกสไลด์เป็นวีดีโอ