วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

นวัตกรรม และ เทคโนโลยี แตกต่างกันอย่างไร??

17 ม.ค. 2021
865

นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ต่างกันอย่างไร? | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
#นวัตกรรม #เทคโนโลยี #AkaraTutor
สอนออนไลน์ อาจารย์ อัครเดช สังสมศักดิ์


00:00 intro
00:36 ความหมายของเทคโนโลยี
01:24 ความหมายของนวัตกรรม
03:17 การเกิดนวัตกรรม
04:09 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและนวัตกรรม
04:31 การสร้างนวัตกรรม