วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น เช่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และความสัมพันธ์กันศาสตร์อื่น ๆ

  • ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและศาสตร์อื่น
  • งานที่ 1
  • ระบบทางเทคโนโลยี
  • ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
  • แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี และสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หน่วยที่ 3 กระบวนการเชิงวิศวกรรม
กระบวนการเชิงวิศวกรรมกับการแก้ปัญหา การเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ และความรู้ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยที่ 4 ผลงานออบแแบเทคโนโลยี
ศึกษากรณีศึกษา